پس از اعمال مقررات سخت به دنبال پیدایش و گسترش بیماری ویروس کرونا، تقاضاهای ویزای ویزتوری با وقفه و سپس با زمانبدی بیتشر روبرو شد.  در در حال حاضر متقاضیان ویزای ویزیتوری با صف طولانی روبرو هستند که حتی به بیش از یکسال نیز می رسد.

دولت کانادا در نظر دارد مرزها را به روی توریست ها باز کند ولی مشخص نیست که آیا روند رسیدگی به تقاضاهای ویزای توریستی و ویزیتوری نیز سرعت پیدا خواهد کرد یا نه.

شایان ذکر است که شرایط مهاجرت به کانادا همچنان تغییر نکرده است چرا که اداره مهاحرت فعالیت خود را متوقف نکرده است.

 

5 1 vote
1 2 3 4 5